Wójt Gminy Chorkówka ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. nr 184, poz. 1436 zm. . Dz. U. z 2011 r. nr 254, poz. 1526, § 1).

Oferty można składać w terminie do 16 marca 2015 r. do godz. 14:30. Więcej informacji można znaleźć na stronie UG w Chorkówce.