Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęły trzy skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego.

Skargi mają związek ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o odwołanie sołtysa sołectwa Draganowa Zofii Munia. O sprawie pisaliśmy tutaj: Mieszkańcy Draganowej chcą odwołać sołtysa.

Trzy osoby, które złożyły skargi do GIODO, twierdzą że lista sygnatariuszy wniosku o odwołanie sołtysa zawierająca dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL i podpis) a złożona w Urzędzie Gminy Chorkówka została bezprawnie przekazana osobom postronnym (we wniosku wskazują dwie konkretne osoby). Argumentują, że udostępnienie danych może ich narazić na utratę danych osobowych ...Moim zdaniem procedury stosowane przez Urząd Gminy w Chorkówce w sposób oczywisty narażają mnie na utratę danych osobowych. Wystąpiło tu nieuprawnione przetwarzanie moich danych osobowych bez mojej zgody, które narusza moje prawa i wolności w tym prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia danych nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą - czytamy w uzasadnieniu.

Wpłynięcie skarg potwierdziła Małgorzata Kałużyńska-Jasak Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. - Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęły 3 skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Chorkówka, który udostępnił dane osobowe osobom nieuprawnionym. Z uwagi, iż spełnione zostały wymogi formalnie dotyczące opłaty, rozpatrywane będą w trybie postępowania administracyjnego - przekazała w komunikacie Małgorzata Kałużyńska-Jasak.