W piątek 25 czerwca odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Chorkówka, początek o godz. 14:00. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
1. Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 czerwca 2021 r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
8. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
13. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2020 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
14. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
15. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/298/2021 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/299/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/300/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/301/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/302/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/303/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/304/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
- Podjęcie uchwały Nr XXXVII/305/2021 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały XXXVII/306/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
- Podjęcie uchwały XXXVII/307/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
16. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
18. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał: http://chorkowka.pl/
Transmisja na żywo: ugchorkowka.bip.gov.pl

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.