XXVIII Rady Gminy Chorkówka odbędzie się 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 9/XXVI/2020 z XXVI sesji z dnia 15 września 2020 r.
b) Nr 10/XXVII/2020 z XXVII nadzwyczajnej sesji z dnia 7 października 2020 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/211/2020 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/212/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2021-2026
c) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/213/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorkówka
d) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/214/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chorkówka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
e) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/215/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Chorkówka
f) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/216/2020 w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Chorkówka realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Chorkówka
g) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/217/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
h) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/218/2020 w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego "Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka"
i) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/219/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na rok 2021
j) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/220/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
k) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/221/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
l) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/222/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

Link do transmisji: Na żywo

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.