W piątek 28 grudnia odbędzie się III sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 listopada 2018 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2019 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych w sprawie projektu budżetu.
8. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
9. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023”
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- w sprawie szczegółowej wysokości, warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Chorkówka
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII
- w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Chorkówka
- w sprawie Regulaminu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce
- w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2019 przez Gminę Chorkówka do programu „Szkolny Klub Sportowy”
- w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów
- w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Chorkówka
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
12. Sprawy różne, interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
14. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo z sesji będzie dostępna pod adresem chorkowka.pl

~mieszkaniec

29-12-2018 21:12 8 14

gdzie ta przejrzystosc wladzy naszej gminy? gdzie mozna obejrzec wideo z tej sesji bo na stronie urzedu nie ma
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.