Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła informuje, że we wtorek 28 sierpnia o godz. 15:15 odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 6/LVIII/2018 z LVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 maja 2018 r.,
b) Nr 7/LIX/2018 z LIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 czerwca 2018 r.,
c) Nr 8/LX/2018 z LX nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 czerwca 2018 r.,
d) Nr 9/LXI/2018 z LXI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 lipca 2018 r.,
e) Nr 10/LXII/2018 z LXII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 lipca 2018 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Chorkówka
b) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Chorkówka w ramach pomocy de minimis
c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
d) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Chorkówka
6. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.