W czasie sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, przyjęto uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do Rady Powiatu.
Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do Rady Powiatu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem szczegółowo przedstawiła sekretarz Zdzisława Żywiec, przypominając, iż ze względu na to, że zmieniła się liczba mieszkańców i liczba mandatów przysługujących w poszczególnych okręgach oraz nastąpiła zmiana granic gminy Jaśliska w 2017 r. na skutek włączenia do gminy sołectwa Moszczaniec, należało uchwałę uaktualnić.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu, dokonano podziału obszaru powiatu krośnieńskiego na następujące okręgi wyborcze:
- Okręg Wyborczy nr 1, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący gminę Chorkówka;
- Okręg Wyborczy nr 2, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący gminę Dukla i gminę Jaśliska;
- Okręg Wyborczy nr 3, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący gminę Iwonicz – Zdrój i gminę Rymanów ;
- Okręg Wyborczy nr 4, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący gminę Jedlicze;
- Okręg Wyborczy Nr 5, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący gminę Korczyna i gminę Wojaszówka;
- Okręg wyborczy nr 6, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący gminę Miejsce Piastowe i gminę Krościenko Wyżne.

Przy ustaleniu podziału uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gmin na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze. Liczba radnych wybieranych do rady powiatu w wyborach w roku 2018 ustalona została Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 19/18 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego i wynosi 23 radnych.

Projekt uchwały przedłożono do konsultacji Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie, który negatywnie ustosunkował się do przedłożonego projektu, argumentując, że gmina Miejsce Piastowe powinna zostać samodzielnym okręgiem wyborczym. Zarząd Powiatu nie zgadza się ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego, gdyż nie znajduje ono oparcia w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z którymi podział powiatu na okręgi jest stały od 2002 r. i nie zachodzą przesłanki do zmiany granic okręgu nr 6 – obejmującego gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne.

Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania Radom Gmin, w których następuje łączenie w jeden okręg wyborczy. Siedem z nich wydało pozytywną opinię, tylko gmina Rymanów negatywnie zaopiniowała projekt, uważając iż jako największa gmina w powiecie powinna stanowić samodzielny okręg wyborczy. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.