W poniedziałek 23 kwietnia odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Chorkówka. Początek o godz. 16:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
- Nr 3/LV/2018 z LV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 marca 2018 r.
- Nr 4/LVI/2018 z LVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 marca 2018 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie podziału Gminy Chorkówka na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – PROJEKT
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany – etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni” PROJEKT
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok PROJEKT
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
6. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
7. Zakończenie obrad.