We wtorek 27 marca odbędzie się We wtore LVI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Początek sesji o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 2/LIV/2018 z LIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 lutego 2018 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- w sprawie podziału Gminy Chorkówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
- w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka
- w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
6. Zakończenie obrad.