We wtorek 24 października odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
- Nr 9/XLVI/2017 z XLVI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 11 września 2017 r.,
- Nr 10/XLVII/2017 z XLVII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2017 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorkówka.
6. Podjęcie uchwały:
- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka
- z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020
- w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – z terenu Gminy Chorkówka
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 r. na 2018 r.
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 r. na 2018 r.
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chorkówka
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.