W środę 14 czerwca odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Chorkówka.
Sesja rozpocznie się o godz. 15:00 a odbędzie się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2016 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2016 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2016 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka za 2016 rok,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat, PROJEKT
d) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.