21 lutego odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 1/XXXVIII/2016 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 31 stycznia 2017 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII – Projekt
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Kopytowej” – Projekt
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
- w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Projekt
- w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Projekt
- w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Projekt
- w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 – Projekt
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – Projekt
- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chorkówka z powodu przejścia na emeryturę – Projekt
- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chorkówka – Projekt
5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.