W poniedziałek 12 grudnia odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Chorkówka. Początek o godz. 15:15. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 16/XXXV/2016 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 listopada 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2017 rok
b) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
d) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024
e) w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Chorkówka
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.