W poniedziałek 12 września odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chorkówka.
Początek obrad zaplanowano na godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka,
b) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV",
c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na rok 2017,
d) w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadań w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski
5. Zakończenie obrad

Projekty uchwał można znaleźć na stronie: http://goo.gl/7ER3Fj