W piątek 26 czerwca o godz. 14:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się X sesja Rady Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2014 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie.
4. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy
Chorkówka za 2014 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2014 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka za 2014 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację
zadania publicznego,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
8. Zakończenie obrad.

Na stronach Biuletynu Informacji Publiczne zostały opublikowane projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Chorkówka. Można się z nimi zapoznać pod adresem: http://bip.chorkowka.pl/.