Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu czy wzroście. Nie będzie również zawierał zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną bez zmian. Natomiast z rozporządzenia wynika, że do wniosku składanego po dacie 1 marca 2015 roku należy dołączyć jedną fotografię na wprost, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – wymiary 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle.

Po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do czasu upływu terminów ważności w nich określonych - nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w urzędzie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik urzędu w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Profil Zaufany ePUAP można potwierdzić w następujących punktach:
Urząd Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a, Biuro Obsługi Obywatela
ZUS Inspektorat w Krośnie - ul. Bieszczadzka 5
Podkarpacki Urząd Wojewódzki - Delegatura w Krośnie - ul. Bieszczadzka 1
Starostwo Powiatowe w Krośnie - ul. Bieszczadzka 1
Urząd Skarbowy w Krośnie - ul. Składowa 5