Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka informuje, że w dniu 20 grudnia (sobota) o godz. 09:00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbędzie się III sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 9/LI/2014 z sesji VI kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29
października 2014 r.,
b) Nr 10/I/2014 z sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 1 grudnia
2014 r.,
c) Nr 11/II/2014 z sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 5 grudnia
2014 r.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.

UG Chorkówka