Już w najbliższy poniedziałek, odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Chorkówka. Zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, obrady poprowadzi najstarszy wiekiem radny. W tym przypadku będzie to radna Alina Celej.

Pierwszą sesję Rady Gminy Chorkówka nowej kadencji zwołał na 1 grudnia o godzinie 17:00 Komisarz Wyborczy w Krośnie. On też ustalił porządek obrad. Sesję otworzy radna Alina Celej jako najstarsza wiekiem radna.

Kolejnym punktem będzie wręczenie radnym przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze, radni złożą również uroczyste ślubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Następnie po wyborze komisji skrutacyjnej, radni przystąpią do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka w tajnym głosowaniu. Po wyborze nowo wybrany przewodniczący (bądź przewodnicząca) przejmie prowadzenie obrad i już pod jego przewodnictwem Rada dokona wyboru wiceprzewodniczących.