Sebastian Rogala Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka informuje, że w dniu 29 października 2014 r. (środa) o godz. 13:00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbędzie się LI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 8/L/2014 sesji VI kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 września 2014 roku.
3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
b) w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Sulistrowa,
c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na lata 2015-2017,
d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
e) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
f) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności VI kadencji 2010 – 2014.
6. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
7. Zakończenie obrad.

UG Chorkówka