Sebastian Rogala Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka informuje, że w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbędzie się L sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr: 7/XLIX/2014 sesji VI kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2017,
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
e) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
6. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
7. Zakończenie obrad.

UG Chorkówka