Blisko 800 ton odpadów nieposegregowanych zebrano w 2013 roku z terenu Gminy Chorkówka. Kilkanaście dni temu Urząd Gminy w Chorkówce opublikował analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.

Z analizy dowiadujemy się, że w 2013 roku z terenu Gminy Chorkówka łącznie odebrano 787 ton odpadów niesegregowanych. Dodatkowo zebrano m.in. blisko 75 ton opakowań z papieru i tektury, 144 tony opakowań z tworzyw sztucznych i 164 tony opakowań szklanych. Dużą grupę wśród odpadów stanowią zużyte opony, których zebrano 28 ton oraz odpady wielogabarytowe - ponad 14 ton.

Poziom recyklingu papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych wyniósł ponad 46 procent.

Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Chorkówka w 2013 roku wyniósł ponad 350 tys zł, z czego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano ponad 274 tys. zł a na administrację ponad 74 tys. zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. wyniosły 421 tys. zł.

System gospodarowania odpadami w Gminie Chorkówka objął 3431 gospodarstw domowych. Wysłano 227 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w stosunku do 24 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji prowadzone było postępowanie o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydana decyzja Wójta Gminy określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak czytamy w podsumowaniu, jednym z głównych zadań Gminy Chorkówka na nadchodzące lata jest utworzenie
i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy będą mogli oddawać w każdej ilości, nieodpłatnie wszelkie problemowe odpady komunalne.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:
http://bip.chorkowka.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-128-1832