Sezon grzewczy już się rozpoczął. Urząd Gminy w Chorkówce informuje o sposobie gromadzenia i odbierania popiołu z palenisk domowych z terenu Gminy Chorkówka.

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w sposób selektywny - popiół nie może być zmieszany z innymi odpadami, należy go gromadzić w oddzielnych workach koloru białego z napisem POPIÓŁ (o pojemności 50-60 l).

Worki do gromadzenia popiołu należy nabyć bezpośrednio w siedzibie firmy świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Chorkówka, tj. REMONDIS KROeko Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie, ul. Fredry 1.

W ramach stałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi popiół będzie odbierany dwa razy w roku w miesiącach styczeń i kwiecień w ilości łącznej do 4 worków na 1 budynek mieszkalny. Cena 1 worka wynosi 1,23 zł.
Dodatkowo przewiduje się możliwość oddawania większej ilości worków z popiołem. Każdy kolejny "nadprogramowy" worek, tj. piąty, szósty itd. można zakupić w cenie 3,78 zł, (na w/w cenę składa się koszt worka oraz koszt odbioru i unieszkodliwiania popiołu).

Dokładny harmonogram odbioru popiołu i odpadów paleniskowych zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy: www.chorkowka.pl , do dnia 30.12.2013r.

Zbiórka popiołu i odpadów paleniskowych przeprowadzona będzie w 4 punktach selektywnej zbiórki na terenie Gminy Chorkówka, tj. w następujących miejscowościach: Kobylany, Chorkówka, Kopytowa, Zręcin.